Sagitta
Blod
Blod
Botanik lab
Botanik lab
Dissektionsmateriel
Dissektionsmateriel
DNA / RNA
DNA / RNA
Exkursionsmateriel
Exkursionsmateriel
Kolla kroppen
Kolla kroppen
Kortspel
Kortspel
Mikroskopiska prep
Mikroskopiska prep
Modeller
Modeller
Planscher
Planscher
Plastingjutna djur
Plastingjutna djur